Klasa: 372-02/20-02/05
Ur.Broj: 04-20-01
Vinkovci, 25. rujna 2020.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine br. 125/11, 64/15, 112/18), članka 2. Odluke o imenovanju inkubacijskoga odbora Klasa: 372-01/20-02/01 Ur.br.: 01-20-01 od 17. veljače 2020. godine i Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju inkubacijskog odbora Klasa: 372-01/20-02/01 Ur.br.: 01-20-02 od 23. rujna 2020. godine Inkubacijski odbor Poduzetničkog inkubatora Vinkovci r a s p i s u j e

NATJEČAJ
za zakup restorana (kantine) u Poduzetničkom inkubatoru Vinkovci

I.

Raspisuje se natječaj za davanje u zakup restorana (kantine) u Vinkovcima, u ulici Dragutina Žanića Karle 16, koji se nalazi u prizemlju zgrade Poduzetničkog inkubatora Vinkovci, izgrađene na kč.br. 5678, upisane u zk.ul.br. 7428 k.o. Vinkovci, ukupne površine od 161,10 m2, a koji se sastoji od kuhinje 22,80 m2, ostave/spremišta 15,90 m2, restorana 60,00 m2, sanitarnog čvora djelatnici 3,50 m2, predprostora/vjetrobrana 10,80 m2, sanitarnog čvora Ž 6,60 m2, sanitarnog čvora M 6,50 m2, terase (67,00*0,50) 35,00 m2, energetski certifikat – razred B, po početnom iznosu mjesečne zakupnine od 3.700,00 kuna bez PDV-a na rok od 5 godina.

Restoran (kantina) opremljen je svom potrebnom opremom za rad (hladnjaci, gril, pećnica, šank, stolovi, stolice i dr.). Tlocrt restorana (kantine), sastavni je dio ovog natječaja.

II.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim pravnim propisima.

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost ako sudjeluje u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude imaju osobe sukladno članku 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19), s tim da su dužne priložiti dokaz o svom statusu.          

Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju prava prvenstva iz ove točke ne može se dati u podzakup.

III.

Natječaj se provodi izborom najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji ponuditelj je onaj ponuditelj koji uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine.

IV.

Neće biti uzete u razmatranje ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu.

V.

Pisana ponuda treba sadržavati:

  • Za fizičke osobe – ime i prezime, adresa, OIB,
  • Za pravne osobe – naziv tvrtke, sjedište, OIB,
  • Mjesečni iznos koji se nudi izražen u kunama bez PDV-a,
  • Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • Broj računa za slučaj povrata jamčevine,
  • Potvrde o podmirenim obvezama prema Gradu Vinkovcima i državnom proračunu,
  • Dokaz o upisu u sudski registar ili drugi registar,
  • Dokaz o upisu djelatnosti prema NKD-u,
  • Punomoć ako ponuditelj ima punomoćnika, odnosno ispravu iz koje je razvidno tko je zakonski predstavnik pravne osobe.

VI.

Svaki ponuditelji na ime jamčevine dužan je uplatiti navedeni iznos početne cijene mjesečne zakupnine bez PDV-a (3.700,00 kn).

Ponuditelj je jamčevinu dužan uplatiti u korist Podružnice Poduzetnički inkubator Vinkovci na žiro-račun (IBAN) HR7123900011400045474 (poziv na broj: HR00, OIB).

Neuspjelim ponuditeljima jamčevina se vraća, a najpovoljnijem ponuditelju uračunava se u cijenu najma prilikom sklapanja ugovora.

VII.

Pisane ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naglaskom „ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ – ZAKUP RESTORANA (KANTINE)“, putem pošte ili predajom osobno na adresu: Poduzetnički inkubator Vinkovci, Dragutina Žanića Karle 16, 32100 Vinkovci.

VIII.

Javno otvaranje ponuda održat će se 09. listopada 2020. u 10:00 sati, u Poduzetničkom inkubatoru Vinkovci, Dragutina Žanića Karle 16, 32100 Vinkovci, u konferencijskoj dvorani na prvom katu.

Natječaj je otvoren od dana objave i traje do početka otvaranja pisanih ponuda.

Natječaj provodi Inkubacijski odbor. Nepravodobne i nepotpune ponude odbacit će se.

IX.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika uz punomoć za zastupanje ovjerenu od javnog bilježnika.

X.

Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donijet će Inkubacijski odbor.

Inkubacijski odbor zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

Ponuditelji mogu izvršiti uvid u zapisnik Inkubacijskog odbora te staviti prigovor na zapisnik Inkubacijskog odbora i odluku predsjednika Inkubacijskog odbora u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem ponuditelju.

XI.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 8 dana od dana dostave odluke o najpovoljnijem ponuditelju s Tehnološkim parkom Vinkovci d.o.o. Podružnica Poduzetnički inkubator sklopiti ugovor.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Tehnološkim parkom Vinkovci d.o.o. Podružnica Poduzetnički inkubator ne sklopi ugovor u navedenom roku, smatrat će se da je odustao od zakupa, te neće imati pravo na povrat jamčevine.

XII.

Natječaj će se objaviti u „Vinkovačkom listu“, te na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Poduzetničkog inkubatora (www.inkubator-vinkovci.eu), a sve informacije o natječaju mogu se dobiti na adresi: Poduzetnički inkubator Vinkovci, Dragutina Žanića Karle 16, 32100 Vinkovci ili na telefon 032/443-010. Razgledavanje restorana (kantine) moguće je svaki radni dan (ponedjeljak – petak) u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

Predsjednik Inkubacijskog odbora

Krunoslav Josip Čačić, struč.spec.ing.sec.

Skip to content