Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine “, broj 33/0 1., 60/0 1., 129/05., 1 09/07., 125 /08.,36/09., 36/09., 150/11. , 144/12., 19/ 1 3.- proč. tekst, 137 / 15.- ispr., 123/ 17. i 98/19.), članka 4. stavka 1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine”, broj 79/07., 11 3/08., 43/09. i 13 0/17.) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik” Grada Vinkovaca, broj 8/09, 1/13 i 2/18.), a sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, te preporuci Ministarstva uprave za rad tijela drźavne uprave u vezi s pojavom korona virusa KLASA: 011-02/20-01/76 URBROJ:515-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, Gradonačelnik Grada Vinkovaca donosi odluku o mjerama sprječavanja širenja virusa COVID-19 na području grada Vinkovaca a koju možete pročitati na linku: https://grad-vinkovci.hr/hr/objave/vijesti/odluka-o-mjerama-sprjecavanja-sirenja-virusa-covid-19-na-podrucuju-grada-vinkovaca

Skip to content