Page 1 - inkubator VK - 001
P. 1
noslav Josip Čačić Hidrocibalae Mjere za poduzetnike

Zašto novine? Riječ urednika koji Globalna korona kriza pokrenula je Prvi čovjek grada Ivan Bosančić rezi-

najavljuje svima koji su se dvoumili velike promjene u poslovanju nekih mirao je stanje u gospodarstvu isti-

ići ili ne ići sa svojom pričom u prvi visokospecijaliziranih kompanija, a čući kako je posljednje četiri godine

broj kako sljedeće prve vinkovačke mlada je vinkovačka tvrtka među trgovinski saldo u vinkovačkom po-

poduzetničke novine Inkubator VK prvima u tome prepoznala priliku duzetništvu narastao za 157 mili-

izlaze već na jesen. 2 za pokretanje posla s remote obra- juna kuna, a prosječne neto plaće
6-7
dom podataka. zaposlenika za 9%. 16-17

PODUZETNIČKI INKUBATOR VINKOVCI

inkubator VK
• BROJ 1 • TRAVANJ 2021. BESPLATNI PRIMJERAK • WWW.INKUBATOR-VINKOVCI.EU

REGIONALNI RAZVOJ I Investicije
i prihodi su
KOHEZIJA NAKON 2020 u porastu

Ulaganja EU-a će u razdoblju Ulaganja u regionalni razvoj Grad Vinkovci u protekle je
2021. - 2027. biti usmjerena snažno će se usredotočiti na četiri godine evidentirao 130
na pet glavnih ciljeva kohezij- prvi i drugi cilj, a 65% do 85% novih poslovnih subjekata.
ske politike - pametniju Euro- sredstava dodijelit će se tim Otvoreno je 1.054 novih radnih
pu kroz inovacije, digitalizaci- prioritetima, ovisno o relativ- mjesta, bruto plaća u gradu je
ju, gospodarsku preobrazbu nom bogatstvu država članica. porasla za 867 kuna a poslovni
i potporu malim i srednjim Metoda dodjele sredstava i da- su prihodi vinkovačkih podu-
poduzećima, zeleniju Europu lje će se temeljiti na BDP-u po zetnika porasli za 48%. Ukupna
bez ugljika ulaganjem u ener- stanovniku, uz nove kriterije ulaganja u razvoj Vinkovaca u
getsku tranziciju i obnovljive poput nezaposlenosti mladih, istom su razdoblju iznosila go-
izvore energije, povezaniju Eu- tovo 1,5 milijardi kuna, od kojih
ropu opremljenu strateškim Nova kohezijska su 83% bespovratna sredstva
prometnim i digitalnim mreža- politika usmjerena Europske Unije.
ma, socijalniju Europu podu- na pametniju,
piranjem kvalitetnog zapošlja- zeleniju, povezaniju,
vanja, obrazovanja, stjecanja socijalniju Europu
vještina i socijalne uključeno- bližu građanima
sti, te Europu bližu građanima
podupiranjem strategija vođe-
nih na lokalnoj razini i održivog
urbanog razvoja u cijeloj EU-u.

niskih razina obrazovanja i kli-
matskih promjena, kako bi se
što bolje odražavalo stvarno
stanje na terenu.
Najudaljenije regije i dalje će
ostvarivati korist od posebne
potpore EU-a. Poduzećima i
poduzetnicima koji koriste pot-
pore novi okvir donosi sma-
njenje administrativnog op-
terećenja i pojednostavljenije
podnošenje zahtjeva za isplatu
sredstava.

Učinkovitije korištenje Uspješna godina
poljoprivrednih potpora
200 mil. eura Poduzetničkog
za likvidnost Ministarstvo poljoprivrede ruralnim područjima, te poti-
poduzetnika uputilo je u postupak e-sa- canje inovacija u poljoprivred- inkubatora
vjetovanja Nacrt prijedloga no-prehrambenom sektoru.
Međunarodna banka za Strategije poljoprivrede do Osnovni je zahtjev Strategije Sve proizvodne i uredske prostore Poduzetničkog inkubatora
obnovu i razvoj (IBRD) spremna 2030. godine i Stratešku stu- učinkovitije korištenje javnih Vinkovci popunili su novi poslovni subjekti
je Hrvatskoj banci za obnovu diju utjecaja na okoliš Strate- sredstava kroz bolje usmje-
i razvitak (HBOR) odobriti gije poljoprivrede u razdoblju ravanje poljoprivrednih pot- Poduzetnički inkubator Vin- ziran je u okviru poziva Razvoj
kredit od 200 milijuna eura 2020.-2030. Strateška je vizija pora i sredstava za ruralni kovci, projekt Grada Vinkova- poslovne infrastrukture koji je
za likvidnost poduzetnika. oblikovana u četiri strateška razvoj. Strategija uzima u ob- ca proveden u partnerstvu s financirala EU kroz Europski
Ministarstvo financija računa cilja - povećanje produktivno- zir strateške smjernice iz Na- Agencijom za razvoj i investicije fond za regionalni razvoj.
i da će ova linija potaknuti i sti i otpornosti poljoprivred- cionalne razvojne strategije, a grada Vinkovaca VIA i Tehno- Unatoč otežanim uvjetima po-
poslovne banke na dodatnu ne proizvodnje na klimatske sve aktivnosti planirane ovim loškim parkom Vinkovci, ne- slovanja zbog korona-krize, u
kreditnu aktivnost od oko 80 promjene, jačanje konkuren- dokumentom u skladu su s davno je obilježio godinu dana prvoj godini rada Inkubatora
milijuna eura. tnosti poljoprivredno-pre- novim smjerovima EU u okvi- poslovanja. Projekt izgradnje popunjeno je svih 13 uredskih
hrambenog sektora, obno- ru Zelenog plana, Strategije i opremanja Inkubatora reali- i 5 proizvodnih prostora.
va ruralnog gospodarstva i „Od polja do stola“ i Strategije
unaprjeđenje uvjeta života u bioraznolikosti.
   1   2   3   4   5   6